Sửa sống mũi cũ là một dịch vụ thẩm mỹ mũi giúp chỉnh sửa mũi đã từng làm qua nhưng da bóng đỏ, lộ sóng hoặc sóng mũi làm bị hư không đạt yêu cầu